วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพคืออะไร

ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)  Tele Conference
ระบบนี้ สามารถทําการประชุมแบบแสดงภาพและเสียงอาจถูกจําแนกได้เป็ น 2 แบบคือ
          1. ระบบที่ใช้เครื อข่าย Wide Area Network หรือที่เรียกว่า H.320 (ISDN)
          2. ระบบที่ใช้เครื อข่ายแบบ Over Internet Protocol (IP) หรื อที่เรี ยกว่า H.323 (IP Network) เป็นระบบที่ใช้งานอยู่ในเครื อข่ายUniNet ในปัจจุบัน H.323 คือมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ ้นโดยองค์กรที่เรี ยกว่า International Telecommunication Union (ITU)โดยองค์กรนี้จะกําหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมของการทําภาพและเสียง หรือ ส่งผ่านข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบมาตรฐานสากล โดยผู ้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆจะต้องนํามาตรฐานนี้ ไปทําการออกแบบให้อุปกรณ์สามารถรอบรับการทํางานในมาตรฐานนี ้ ได้ซึ่ งอาจมีอุปกรณ์ดังนี้ เช่น VDO Conference Endpoint, Multipoint Control Unit(MCU), Gateway หรือ Gatekeeper อุปกรณ์ Endpoint Video Conference System: อาจจําแนกเป็ นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ดังนี ้PC/Desktop, Classroom Unit ในกรณีที่ เป็ น Video conference แบบ PC จะเป็ นอุปกรณ์ที่ มีราคาถูก สามารถทําการประชุมได้ในสภาวะใช้ Bandwidth ได้ไม่สูงมากทําให้คุณภาพของภาพและเสี ยงไม่ดีนัก รวมถึงยังมี Free Software ที่เรียกว่าMicrosoft NetMeeting สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี ้ ในการทําการประชุ มได้ โดยต้องติดตั ้ งอุปกรณ์เพิ่มเติ มเช่น กล้องไมโครโฟน เป็ นต้นแบบ Classroom Unit จะเป็ นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรั บการทําการประชุ มทางไกลผ่านจอภาพโดยเฉพาะอาจมีหลายรุ่ นหลายผลิตภัณท์ขึ ้ นอยู่ตามลักษณะการใช้งานและรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงซึ ่ งอุปกรณ์เหล่านี ้ สามารถทําการประชุมในสภาวะใช้แบนด์วิดท์สูงได้ รวมถึงยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่สูงกว่าเช่น การแสดงภาพผู ้สนทนาร่วมกันในจอภาพ เดียวกันPIP (Picture in Picture) หรืออุปกรณ์ยังสามารถแยก จอภาพการสนทนาระหว่างกันMultipoint Control Unit (MCU) เป็ นอุปกรณ์ทําหน้าที่ รวบรวม, ประมวลผลและควบคุมการประชุมที่ มากกว่า 2 การประชุมขึ้นไป อุปกรณ์ชนิ ดนี้ มีทั ้ งแบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ ่ งโดยส่ วนใหญ่ MCU ที่ใช้ Software base จะทํางานบนระบบปฏิ บัติ การวินโดว์ NT/2000 Server, Unix และ Linux ได้ในปัจจุบันนี MCU ที่เป็ นลักษณะ Hardware Base จะมีความสามารถสูงกว่า Software Base เช่น คุณภาพของภาพและเสียงของ Hardware Based จะดีกว่ารวมทั้ ความสามารถอื่นๆ ที่มีมากกว่าเช่น สามารถแบ่งหน้าจอในการทํา Conference ได้มากกว่าและ รองรับ Sessionในการทํา Conferenceพร้อมๆ กันได้ มากกว่า บางครั้ง MCU ที่เป็ นลักษณะ Hardware Base สามารถเชื่ อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กได้หลากหลายแบบ เช่นเชื่ อมต่อกับระบบ Leased Line, ISDN PRI (ISDN ที่ มี30 Channel) เป็นต้นGate Keeper เป็ นอุปกรณ์ (ส่ วนมากมีโครงสร้างเป็ นซอฟต์แวร์) ที่ทําหน้าที่ในการแปลความหมายของการเรียก หรื การสร้างเซสชันของการทํา Video Conference ว่าจะมีการทํา Video Conferenceระหว่าง Endpoint ใด หมายเลข IP อะไรหรืกล่าวคื อเป็ นตัวกลางในการแปลความหมายของการ Dial หรื อหมุ นเลขหมายเบอร์ Extensionที่ง่ายต่อการจดจําของผู้ใช้ เช่จาก 1234 ไปเป็ 230.199.2.19 ซึ่งเป็นหน้าที่หลักแต่ในปัจจุบัน Gatekeeper บางยี่ห้อ สามารถแปลจากชื่อ Station, จากหมายเลข, จาก Email address ไปเป็น230.199.299.19 หรือทํางานร่ วมกับ Authentication Server เช่น RADIUS,LDAP ในการกําหนดรายละเอียดหรืสิทธิ ของผู ้ช้ในการใช้ VideoConferenceH.323 Gateway เป็นอุปกรณ์ ที่ทําหน้าที่ในการแปลงการทํา Video Conference ในรูปแบบ H.323 (VDO Over IP) ให้เป็การทํา Video Conference ในรูปแบบ H.320 (VDO Over ISDN) โดยมากแล้วอุปกรณ์ตัวนี จะเป็นฮาร์ดแวร์ที่มี Interfacesหรือ Physical Port ในการเชื่ อมต่อระหว่าง IP Networks (LAN Interfaces) กับ ISDN Networks (BRI หรือPRI Interfaces)หรือ Leased Line Networks (V.35 Interfaces) กล่าวคือโดยหน้าที่หลักแล้วจะทําการเชื่อมต่อให้อุปกรณ์ Video ConferenceOver IP สามารถคุยกับอุปกรณ์ Video Conference Over ISDN ได้นั่นเอง

อ้างอิง       http://support.mof.go.th/data52/conference.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น